Cez selektívny
Download
1 / 34

Cez selektívny smart metering bližšie ku smart grid - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Cez selektívny smart metering bližšie ku smart grid. Smart Grid nie je cieľ, ale prostriedok. 17. – 18. 4. 2013 KCMTE Ing . Igor Chrapčiak. Svet sa mení. Nové podmienky, zmeny a súvislosti:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cez selektívny smart metering bližšie ku smart grid' - cally-carlson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cez selektívny smartmeteringbližšie ku smartgrid

SmartGrid nie je cieľ, ale prostriedok

17. – 18. 4. 2013 KCMTE Ing. Igor Chrapčiak


Svet sa men
Svet sa mení ...

Nové podmienky, zmeny a súvislosti:

Nárast populácie. Presun obyvateľstva do miest, zvyšovanie životnej úrovne, nároky na komfort, nárast energetickej náročnosti, krízy

Znečisťovanie životného prostredia, vysoká produkcia CO2 , smog a výfukové plyny, globálne otepľovanie, riziká jadrových elektrární

Vysoká závislosť od zdrojov fosílnych palív, resp. ich vlastníkov

Veľké centrálne zdroje, diaľkové vedenia, riziko znefunkčnenia veľkých území a počtu ľudí pri výpadkoch, hrozba „Blackoutov“

Obnoviteľné zdroje, lokálne a časové prebytky a nedostatky energie

Plánovaná elektromobilita

Nežiadúce nové javy v sieťach

Investičné a ekonomické záujmy

...


V voj v energetike
Vývoj v energetike

Snaha krajín EU o prijatie rozumných opatrení na zefektívnenie energetických procesovs ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a stabilitu prenosu, schopnosť regulácie, minimalizáciu nákladov na prevádzku, efektívnosť, spokojnosť zákazníkov... Pravidlá 20/20/20

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/ 72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, prijatá v rámci 3. energetického balíčka

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti

Odporúčanie komisie 2012/148/EU o prípravách na zavádzanie IMS

V SR pripravovaná podpora elektromobility a výstavby malých OZE a KVET

Potreba Inteligentnej siete - SmartGrid

SmartProduction(inteligentná výroba), decentralizácia a mix zdrojov

SmartDistribution(inteligentná distribúcia), optimalizácia prenosu, zlepšenie kvality dodávky, zníženie poruchovosti, zníženie strát, zvýšenie efektívnosti

SmartConsumption(inteligentná spotreba), SmartHome, SmartCities

Základom majú byť dáta z IMS – SmartMetering


Sr z kon 251 o energetike z 31 7 2012 42 inteligentn meracie syst my
SR - Zákon 251 o energetike z 31.7.2012§ 42 Inteligentné meracie systémy

 • Ministerstvo v spolupráci s úradom, prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou vypracuje analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov (IMS) a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov

 • Na základe analýzy určí kategórie koncových odberateľov elektriny a uloží povinnosť zaviesť IMS minimálne v rozsahu 80 % odberných miest spadajúcich do takto určených kategórií

 • Účastníci trhu s elektrinou sú povinný poskytnúť PDS súčinnosť pri inštalácii a prevádzke IMS spôsobom a za podmienok stanovených podľa § 95.


Je rozhodnut
Je rozhodnuté ...

 • MHSR v spolupráci s ÚRSO na základe analýz v septembri rozhodlo, že v súčasných podmienkach bude ekonomicky efektívna realizácia inštalácie inteligentných meracích systémov pre všetky odberné miesta s ročnou spotrebou elektrickej energie viac ako 4 000 kWh.

 • Spoločný ročný odber týchto odberných miest je približne 53 % spotrebovanej elektriny na napäťovej úrovni nn a ich počet predstavuje cca 23 % z celkového počtu nn odberných miest.

 • Na základe výsledkov pilotných projektov a z nich získaných údajov o skutočných nákladoch a prínosoch, pri zohľadnení vývoja technológií, môže byť súčasný scenár po dvoch rokoch aktualizovaný. 

 • Ďalší postup a funkcionality systému upresníMHSR v spolupráci s odbornou skupinou v súlade s§ 95 Zák. 251/2012 (do 30. 6. 2013)


Ako to urobi z kon 251 o energetike z 31 7 2012 95 splnomoc ovacie ustanovenia
Ako to urobiť? Zákon 251 o energetike z 31.7.2012 § 95 Splnomocňovacie ustanovenia

h) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví v oblasti zavádzania a prevádzky IMS podľa § 42

 • 1. kritériá a podmienky pre zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny,

 • 2. lehoty pre zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny, u ktorých je zavedenie inteligentných meracích systémov účelné do 10 rokov,

 • 3. požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov,

 • 4. požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,

 • 5. požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,

 • 6. spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou,


O ak van sekund rna legislat va k z konu 251 vykon vacie predpisy
(Očakávaná) sekundárna legislatíva k zákonu 251, vykonávacie predpisy

 • Vykonávacia vyhláška pre inteligentné meracie systémy (2013)

  definovanie požiadaviek a parametrov pre zavedenie IMS, požiadavky na národné komunikačné štandardy, zabezpečenie interoperability, požiadavky na bezpečnosť, súčinnosť zúčastnených

 • Vyhláška č. 3/2013 ÚRSO, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

 • Vyhláška č. 24/2013 ÚRSO - Pravidlá trhu

  ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

  • Vyhláška 275/2012 ÚRSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality elektriny

  • Efektívnosť, bezpečnosť a ochrana osobných údajov...


 • V eobecn ciele zavedenia ims
  Všeobecné ciele zavedenia IMS vykonávacie predpisy

  • Obojsmerná komunikácia s meracím miestom

  • Informácie o aktuálnej spotrebe el. energie a priebehu odoberaného výkonu v čase pre odberateľa s cieľom ovplyvniť jeho správanie

  • Informácie o spotrebe elektrickej energie a priebehuodoberaného výkonu v čase pre ostatných účastníkov trhu

  • Podklady pre tvorbu nových obchodných produktov, vytváranie efektívnych a motivačných taríf, sociálnych taríf

  • Automatický diaľkový odpočet k definovanému dátumu a času, v pravidelných intervaloch alebo na okamžité požiadanie

  • Možnosť diaľkového vypnutia a opätovného zapnutia odberateľa

  • Ohraničenie dohodnutého odoberaného výkonu (prepnutie tarify, obmedzenie výkonu, predplatné služby...)

  • Kontrola neoprávnenej manipulácie

  • Možnosť vstupov pre dáta z meraní ďalších médií v budúcnosti (plyn, voda, teplo) ...


  Ale chceme riešiť aj: Denný profil spotreby vykonávacie predpisy a výroby elektriny v lokalite

  Snaha o vyrovnanie bilancie medzi výrobou a spotrebou, posunutie odberu v čase, „vyhladenie“ špičiek


  Eliminácia negatívneho vplyvu OZE vykonávacie predpisy

  ŠTANDARDNÉ NAPÁJANIE DTS Z NADRADENEJ SIETE(VN)

  DISTRIBUČNÁ

  TRAFOSTANICA

  BEŽNÁ SPOTREBA DOMÁCNOSTÍ

  NERIADILEĽNÁ

  Obec, lokalita

  Malé FVE

  SPOTREBA

  VÝROBA OZE

  • Umývačky riadu, pračky,sušičky

   Bojlery

   Akumulačné

   spotrebiče

   Batérie

   (Elektromobily)

  Daná konfigurácia zdrojov a spotrieb spôsobuje neštandardný tok energie z NN do VN v špičke (často až 65% výkonu)

  Negatívny vplyv je vhodné a možné eliminovať vhodným spínaním pripojených spotrebičov a akumulačných zariadení

  RIADITEĽNÁ


  N cie budovanie ims
  Náš cieľ – budovanie vykonávacie predpisyIMS +

  Analýza výkonových a kvalitatívnych parametrov nn siete, analýza strát, odhalenie rezerv

  Lepšia regulácia a posunutie odberovej špičky

  Riešenie problémov OZE – prebytok a nedostatok vyrobenej energie často v nevhodnom čase, závislosť od vonkajších vplyvov, nestabilita, ťažko predikovateľné

  Vyrovnanie bilancie medzi spotreboua výrobou v záujmovom území

  Skrátenie a optimalizácia transportu elektriny

  Zníženie strát a zvýšenie efektívnosti

  Zlepšenie kvalitatívnych parametrov dodávky elektriny

  Predchádzanie poruchovým stavom a výpadkom


  Pl novan scen r sr
  Plánovaný scenár SR vykonávacie predpisy

  3 stupne funkcionality (Z, P, S)

  4 kategórie odberných miest a odberateľov,

  1. nad 15 MWh/rok, nad RK 30 kW - P

  2. nad 15 MWh/rok, pod RK 30 kW, alebo pod 15 MWh/rok a RK nad 30 kW - P

  3. ostatní medzi 4 a 15 MWh - Z

  4. špeciálne odberné miesta (OZE, nabíjacie st., inak významné body) - S

  CENTRÁLA

  Komunikácia bod-bod

  v kombinácii s

  koncentrátorovou technológiou

  WAN

  3G/GPRS

  KONCENTRÁTOR

  PLC, 3G/GPRS

  PLC

  ……………….

  GPRS

  PLC

  PLC

  ……………….

  ……………….


  H adajme spolo n benefity a pr le itosti pre v etk ch
  Hľadajme spoločné vykonávacie predpisybenefity a príležitosti pre všetkých

  • Dáta pre odberateľa

  • Dáta pre správcu a prevádzkovateľa siete

  • Dáta pre dodávateľov a obchodníkov

  • Dáta pre dispečing a výrobcov

  • Dáta pre nadradenú sústavu

  • Dáta pre ostatných partnerov na energetickom trhu

   Podklady pre:

  • Analýzu stavu siete

  • Optimalizáciu zapojenia

  • Zvýšenie efektívnosti a zníženie strát

  • Riešenie nežiadúcich a poruchových stavov

  • Podporu integrácie a riadenia OZE

  • Podporu elektromobility

  • ...


  Ako by smart kto to zaplat
  Ako byť vykonávacie predpisySmart? Kto to zaplatí?

  • Grid nemôže byť Smart, presnejšie nemôže existovať vôbec, ak nemáme Smart Meranie.

  • Je neefektívne a takmer zbytočné, aby meranie bolo Smart, ak nad ním nebudeme budovať SmartGrid.

   3. Všetko to bude zbytočné,ak meranie nebude správne a komplexné


  Meriame spr vne zdanliv a in v kony

  „nad - nežiadúce“ vykonávacie predpisy

  Meriame správne? Zdanlivý a iné výkony

  Platí: S = U.I

  1. člen – činný výkon P.Jednotkou P je watt.Zákazník za tento výkon platí.

  2. člen – jalový výkon Q. Jednotkou Q je var. Zákazník za tento výkon niekedy platí formou prirážky, alebo penalizácie.

  3. člen – deformačný výkon D. Jednotkou D je VA. Nikto zaň neplatí, ani nie je penalizovaný.


  Straty – možný zdroj peňažných úspor? vykonávacie predpisy

  „dobrý“ Imin a „zlý“ Inadprúd

  „nad straty“ na vedení

  celkové straty na vedení

  minimálne možné straty na vedení

  Straty spôsobené prechodom elektrického prúdu vodičom, sú nevyhnutné. Môžu byť optimálne alebo nie. Optimálne budú vtedy, ak budú dosahovať minimálnu možnú hodnotu pri danom prenášanom výkone - minimálne straty, keď P=S.


  Nezab dajme na bud cnos
  Nezabúdajme na budúcnosť ! vykonávacie predpisy

  účinník P/S (PF), straty

  Elektrina = celý výkon S

  Jalový výkon Q

  Nesymetria N

  Činný výkon P

  Deformačný výkon D


  Straty koeficient zv enia str t k z p s
  Straty – koeficient zvýšenia strát vykonávacie predpisykz, P/S

  Nežiadúce zvýšenie strát charakterizuje tzv. Koeficient zvýšenia strát

  kz -koľkokrát sú straty vyššie ako minimálne možné pre daný výkon.

  po úprave

  Ak je kz>1, potom (nechcene) spotrebovávame elektrickú energiu aj na

  tvorbu fázového posunu, generovanie vyšších harmonických a nesymetriu.

  3 základné faktory, ktoré je treba analyzovať a ich vplyv minimalizovať

  • Veľkosť jalového výkonu Q, meranie Q1 a cos φ

  • Veľkosť deformačného výkonu D, meranie S a vyšších harmonických U, I

  • Veľkosť nesymetrie, meranie U a I v trojfázovej sústave


  FVE – namerané výsledky vykonávacie predpisy


  Ako je to naozaj administrat vna budova
  Ako je to naozaj? vykonávacie predpisyAdministratívna budova

  P = 8,63kW

  Q = 0,34kVar

  D = 1,13kVA

  S = 9,47kVA

  Q/P = 0,0565

  D/P = 0,1841

  N/P = 0,5192

  %


  Administrat vna budova
  Administratívna budova vykonávacie predpisy

  cos(φ) = 0,987

  P/S = 0,845

  kz = 1,29


  O sme namerali na ts
  Čo sme namerali na TS... vykonávacie predpisy


  Stand by dom cnos re lny pr klad
  Stand vykonávacie predpisy by domácnosť – reálny príklad


  Cos f a p s mesa n sledovanie 10 2012 6 7 10 v kend
  Cos vykonávacie predpisyfí a P/S – (mesačné sledovanie 10/2012)6. – 7. 10. víkend

  cos(φ)

  cos(φ) – meranie podľa zvyklostí v energetike, zahŕňa vplyv Q

  P/Sa („cos“ Sa) – meranie pomocou tzv. aritmetického zdanlivého výkonu, zahŕňa vplyv Q, D

  P/Sr („cos“ Sr) – meranie pomocou správneho zdanlivého výkonu, zahŕňa vplyv Q, D a v trojfäzovj sústave aj nesymetriu N

  Všetky merania sú kumulatívne, t.j. na báze energií, nie výkonov


  Pr dov nesymetria n zka hodnota pf
  Prúdová vykonávacie predpisynesymetria – nízka hodnota PF


  Vylep en pr dov nesymetria norm lna hodnota pf
  Vylepšená prúdová vykonávacie predpisynesymetria – normálna hodnota PF


  Ako je to naozaj? vykonávacie predpisyAdministratívna budova

  Situácia v administratívnej budove


  Ako je to naozaj? vykonávacie predpisyIná budova - dieľňa

  Situácia vo výrobnej dieľni


  Ako je to naozaj? vykonávacie predpisyRodinný dom

  Situácia v rodinnom dome


  Grafické vyjadrenie zmeny vykonávacie predpisy

  ako sa menia straty?

  skúsme zlepšiť P/S

  %


  Ako sa menia straty? vykonávacie predpisy

  Napr. zvýšenie P/S z hodnoty 0, 85 na hodnutu 0,92 znamená zníženie skutočných strát o 20 % veľkosti minimálne možných strát


  Sk sme rie i zodpovedne rizik a hrozby pilotn projekt
  Skúsme riešiť zodpovedne vykonávacie predpisy riziká a hrozby – pilotný projekt

  Neistota skutočných prínosov a investičnej návratnosti

  Vysoké jednorázové náklady, nevyjasnené financovanie

  Náročné komunikačné a IT riešenia

  Absencia štandardov, otázna spoľahlivosť systému

  Neznámy (vysoký) stupeň zraniteľnosti a lability systému

  Potreba zložitej koordinácie, logistiky, organizačných štruktúr

  Otázny vzťah zákazníkov k projektu, stav inštalácií, rozvádzačov

  Právne aspekty bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov

  Nejasne definované požiadavky budúcich SmartGrids

  Zložitá interoperabilita meracích systémov a zariadení

  Otázny prínos technológie regulácie vo vzťahu k HDO

  Nedostatočná pripravenosť legislatívy


  Po me na to
  Poďme vykonávacie predpisy na to…


  Chceme by pripraven aj na bud cnos
  Chceme byť pripravení vykonávacie predpisyaj na budúcnosť?

  Ďakujem za pozornosť.

  faktor výkonu P/S

  [email protected]


  ad